Sebab dan Macam-Macam Azab Kubur

4 min


1 Komentar

Kuburan merupakan tempat singgah kita setelah mati dan tempat kita beristirahat untuk menunggu hari kiamat atau hari pembalasan. Di dalam alam kubur juga, kita sudah dapat mengetahui masa depan kita di akhirat, apakah kita akan masuk kedalam surga atau neraka.

Orang yang beriman dan selalu taat kepada Allah maka dia pasti akan mendapatkan surga sebagai balasannya. Sedangkan orang yang suka berbuat maksiat dan dosa maka Allah akan akan menyiapkan azab yang pedih untuknya.

Sebab dan Macam-Macam Azab Kubur

Azab tersebut tidak hanya akan didapat di neraka, tetapi di dalam kubur juga ada yang mendapatkan azab dan inilah yang dinamakan azab kubur. Azab kubur ada berbagai macam jenisnya tergantung dosa apa yang kita lakukan. Dan inilah macam-macam azab kubur sesuai dosa yang dilakukannya.

Sebab-Sebab Terkena Azab Kubur

Rasulullah pernah bersabda dalam beberapa riwayat bahwa kebanyakan orang mendapatkan azab kubur justru bukan karena dosa besar, tapi karena hal sepele seperti mengabaikan kebersihan dan kesucian setelah kencing dan mengadu domba serta masih banyak lagi hal yang menyebabkan azab kubur diantaranya:

1. Kafir dan Syirik

Dosa syirik adalah dosa yang paling berat azabnya, Allah bahkan tidak akan mengampuni orang yang melakukan dosa syirik apabila dia sudah mengetahui bahwa dosa syirik adalah dosa besar yang tidak diampuni. Allah menggambarkan azab bagi orang yang kafir dan syirik pada kisah Fir’aun yang tertulis abadi di dalam Alquran.

“Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir’aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat. (Dikatakan kepada malaikat): “Masukkanlah Fir’aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras”. [QS. Ghafir ayat 45-46]

2. Munafik

Orang munafik adalah orang yang akan mendapatkan siksa kubur dan azab yang pedih di neraka. Untuk itu, janganlah dalam diri kita terdapat sifat munafik yaitu berdusta apabila berbicara, ingkar apabila berjanji dan bila diberi kepercayaan atau amanah maka dia akan mengkhianatinya.

Allah berfirman,

“Di antara orang-orang Arab Badwi yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik; dan (juga) di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu (Muhammad) tidak mengetahui mereka, (tetapi) Kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan Kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.” [QS. At-Taubah ayat 101]

3. Meratapi Jenazah

Apabila ada sanak keluarga kita yang meninggal dunia, maka janganlah kita meratapi kepergiannya. Wajar memang apabila kita bersedih, namun kita tidak boleh meratapinya. Karena jenazah yang diratapi akan mendapatkan azab karena ratapan sanak keluarganya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Sesungguhnya mayit itu akan diadzab karena ratapan keluarganya.” [Muttafaqun ‘alaih]

Kemudian dalam shahih Muslim juga disebutkan:

“Mayit itu akan diadzab di kuburnya dengan sebab ratapan atasnya.”

4. Tidak Menjaga dirinya Dari Air Kencing dan Suka Mengadu Domba

Adu domba adalah sifat tercela yang harus kita hindari karena salah satu sebab kita mendapat azab adalah karena sifat ini. Selain itu menjaga kesucian ketika kencing juga menjadi hal yang harus diperhatikan, karena Rasulullah SAW bersabda ketika melewati sebuah kuburan,

“Sesungguhnya keduanya sedang diadzab, dan tidaklah keduanya diadzab disebabkan suatu perkara yang besar (menurut kalian). Salah satunya tidak menjaga diri dari percikan air kencing, sedangkan yang lain suka mengadu domba antara manusia.” Beliau lalu mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah, kemudian beliau belah menjadi dua bagian dan beliau tancapkan satu bagian pada masing-masing kuburan. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini?” Beliau menjawab: “Mudah-mudahan diringankan adzab tersebut dari keduanya selama pelepah kurma itu belum kering.” [Muttafaqun ‘alaih dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma]

5. Ghibah

Ghibah atau membicarakan keburukan seseorang adalah salah satu penyebab azab kubur menimpa kita. Rasulullah SAW bersabda,

“Tatkala Rabbku memi’rajkanku (menaikkan ke langit), aku melewati beberapa kaum yang memiliki kuku dari tembaga, dalam keadaan mereka mencabik-cabik wajah dan dada mereka dengan kukunya. Maka aku bertanya: ‘Siapakah mereka ini wahai Jibril?’ Dia menjawab: ‘Mereka adalah orang-orang yang memakan daging (suka mengghibah) dan menjatuhkan kehormatan manusia’. [HR. Ahmad dishahihkan Al-Albani]

Macam-Macam Siksa Kubur

Adapun macam-macam azab kubur adalah sebagai berikut:

1. Dipukul dengan Palu yang Terbuat dari Besi

Orang yang dipukul dengan palu dari besi di wajahnya adalah orang-orang kafir dan munafik yang mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda,

“Adapun orang kafir atau munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya: “Apa jawabanmu tentang orang ini (Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam)?” Dia mengatakan: “Aku tidak tahu. Aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang.” Maka kedua malaikat itu mengatakan: “Engkau tidak tahu? Engkau tidak membaca?” Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi, tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang didengar seluruh penduduk bumi, kecuali dua golongan: jin dan manusia.” [Muttafaqun ‘alaih]

2. Disempitkan Kuburnya

Seseorang yang disempitkan kuburnya adalah orang yang mati tetapi tidak membawa amal saleh sedikitpun, maka Allah akan mengazabnya dengan dihimpitkan kuburnya dan diberikan teman yang buruk rupa dan busuk baunya.

“Gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka, dan bukakanlah untuknya sebuah pintu ke neraka. Maka panas dan uap panasnya mengenainya. Lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berimpitan. Kemudian datanglah kepadanya seseorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan busuk baunya. Dia berkata: ‘Bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya (di dunia).’ Maka dia bertanya: ‘Siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan.’ Dia menjawab: ‘Aku adalah amalanmu yang jelek.’ Maka dia berkata: ‘Wahai Rabbku, jangan engkau datangkan hari kiamat’. [HR. Ahmad, An-Nasa’i, Ibnu Majah dan Al-Hakim]

3. Siksa Mengerikan

Siksa yang sangat mengerikan akan didapatkan oleh penghuni kubur seperti dirobek-robek mulutnya, dimasukkan ke dalam tanur yang dibakar, dipecah kepalanya di atas batu, ada pula yang disiksa di sungai darah, bila mau keluar dari sungai itu dilempari batu pada mulutnya.

Rasulullah bertanya kepada Jibril dan Mikail tentang siksa-siksa tersebut,

“Beritahukanlah kepadaku tentang apa yang aku lihat.” Keduanya menjawab: “Ya. Adapun orang yang engkau lihat dirobek mulutnya, dia adalah pendusta. Dia berbicara dengan kedustaan lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas. Maka dia disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat. Adapun orang yang engkau lihat dipecah kepalanya, dia adalah orang yang telah Allah ajari Alquran, namun dia tidur malam (dan tidak bangun untuk shalat malam). Pada siang hari pun dia tidak mengamalkannya. Maka dia disiksa dengan siksaan itu hingga hari kiamat. Adapun yang engkau lihat orang yang disiksa dalam tanur, mereka adalah pezina. Adapun orang yang engkau lihat di sungai darah, dia adalah orang yang makan harta dari hasil riba.”. [HR. Bukhari]

Itulah beberapa macam dan jenis azab kubur beserta sebab-sebabnya, semoga dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT dan menjadikan kita lebih takut untuk melakukan apa yang dilarang-Nya. Aamiin.


Like it? Share with your friends!

1 Komentar

One Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Send this to a friend