Fakta Unik dan Menarik Seputar Alquran

5 min


Alquran adalah kitab terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sekaligus menjadi kiteb penyempurna dari kitab-kitab terdahulu sebelum Alquran yaitu Taurat, Zabur, dan Injil.

Allah menurunkan Alquran sebagai pedoman hidup bagi manusia. Selain itu, Alquran adalah mukjizat Rasulullah yang berlaku hingga akhir zaman. Allah yang menurunkannya dan Dia pula yang memelihara kemurniannya.

Selama ini, sudah banyak sekali hal-hal ilmiah yang terbukti sesuai dengan apa yang ada di dalam Alquran dan bahkan tidak sedikit pula ilmuwan yang mengatakan bahwa Alquran ini memang benar-benar berisi petunjuk Allah SWT.

Berbicara tentang Alquran, ada beberapa fakta unik dan menarik seputar Alquran yang mungkin saja belum Anda ketahui. Dan berikut ini adalah fakta-fakta menarik tentang Alquran tersebut.

1. Surat Terpanjang dalam Alquran

Pernahkah Anda mencari tahu apa sih surat terpanjang dalam Alquran? Surat terpanjang dalam Alquran adalah surat Al-Baqarah. Al-Baqarah adalah surat ke-2 dalam Alquran yang berarti Sapi Betina. Surat Al-Baqarah ini terdiri dari 286 ayat, 6.221 kata, dan 25.500 huruf.

Surat Al-Baqarah tergolong dalam surat Madaniyah. Dinamai Al-Baqarah karena di dalam surah ini terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israil (ayat 67-74).

Selain itu, Al-Baqarah juga dinamai Fustatul Qur’an (Puncak Al-Qur’an) karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surah yang lain.

2. Surat Terpendek dalam Alquran

Fakta selanjutnya yaitu tentang apa surat terpendek dalam Alquran? surat terpendek dalam Alquran adalah surat Al-Kausar. Surat Al-Kausar terdiri dari 3 ayat saja, Al-Kausar sendiri bermakna nikmat yang banyak.

Surat ini tergolong dalam surat Makkiyah. Pokok isi surah ini adalah perintah melaksanakan salat dan berkorban karena Allah memberikan banyak kenikmatan untuk untuk mereka yang beriman sedangkan para orang kafir pembenci Nabi SAW yang mengatakan keturunan Nabi terputus karena semua putranya wafat maka sesungguhnya merekalah yang terputus.

3. Ayat Terpanjang dalam Alquran

Apa ayat terpanjang dalam Alquran? coba Anda buka Alquran surat Al-Baqarah ayat 282, itu adalah surat Alquran terpanjang di dalam Alquran yang bunyinya sebagai berikut,

Surah Al-Baqrah ayat 282 ayat terpanjang dalam Alquran

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” [QS. Al-Baqarah ayat 282]

4. Ayat Terpendek dalam Alquran

Sedangkan ayat terpendek di dalam Alquran adalah ayat ke-64 dari surat ke-55 Ar-Rahman yang berbunyi,

Surah Ar-Rahman ayat 64 ayat terpendek dalam Alquran

Artinya:

“Kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya.”

5. Ayat Alquran yang Mengandung Seluruh Huruf Hijaiyah

Di beberapa surat di Alquran terdapat salah dua ayat yang mengandung seluruh huruf hijaiyah, ayat tersebut adalah ayat ke-29 dari surat Al-Fath dan ayat 154 dari surat Ali Imran. Berikut bunyinya,

Ayat yang mengandung seluruh huruf hijaiyah.

Artinya:

“Kemudian setelah kamu berdukacita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan (berupa) kantuk yang meliputi segolongan dari pada kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata: “Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini?”. Katakanlah: “Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah”. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu; mereka berkata: “Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh (dikalahkan) di sini”. Katakanlah: “Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh”. Dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha Mengetahui isi hati.” [QS. Ali Imran ayat 154]

Kemudian dalam surat Al-Fath

Ayat yang mengandung seluruh huruf hijaiyah.

Artinya:

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku’ dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.” [QS. Al-Fath ayat 29]

6. Surat Paling Utama dalam Alquran

Untuk yang satu ini pasti semua orang sudah banyak yang mengetahuinya. Surat paling utama dalam Alquran adalah surat Al-Fathiah, surat Al-Fatihah mrmiliki makna pembukaan. Karena surat ini adalah surat pertama dalam Alquran.

Surah ini diturunkan di Mekah dan terdiri dari 7 ayat. Selain itu, Al-Fatihah merupakan surah yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah yang ada dalam Al-Qur’an.

Surat Al-Fatihah juga memiliki nama lain yaitu Ummul Qur’an atau Ummul Kitab, dinamakan demikian karena dia merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Al-Fatihah dinamakan surat yang utama karena saat shalat wajib hukumnya membaca surat ini, dan masih banyak hadits-hadits yang menjelaskan keutamaan Al-Fatihah.

7. Juz yang Paling Banyak Berisi Suratan Pendek

Juz 30 atau lebih dikenal dengan sebutan Juz ‘Amma adalah Juz terakhir dalam Alquran. Juz ‘Amma memiliki ciri-ciri yaitu banyak berisi suratan-suratan pendek dengan bahasa yang sangat indah.

Disebut Juz ‘Amma karena terdapat kalimat عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ pada surat An-Naba.

8. Surat yang Banyak Berisi Sumpah Allah

Asy-Syams adalah surat yang paling banyak berisi sumpah Allah didalamnya. Surat ini bercerita tentang kaum Tsamud telah dihancurkan Allah karena kedurhakaannya.

Allah memberi gambaran bahwa hal ini adalah mudah bagi-Nya, sebagaimana mudahnya menciptakan benda-benda alam, siang dan malam, dan menciptakan jiwa yang tersebut dalam sumpah-Nya. Allah memberitahukan kepada manusia jalan ketakwaan dan jalan kekafiran, manusia mempunyai kebebasan memilih antara kedua jalan itu.

Surat Asy Syams berisi dorongan kepada manusia untuk membersihkan jiwanya agar mendapat keberuntungan di dunia dan di akhirat dan menyatakan bahwa Allah akan menimpakan azab kepada orang-orang yang mengotori jiwanya seperti halnya kaum Tsamud.

9. Nabi yang Paling Banyak Disebut dalam Alquran

Alquran banyak bercerita tentang sejarah-sejarah nabi di masa lalu, dan nabi yang paling banyak disebutkan didalam Alquran adalah Nabi Musa AS. Nabi Musa mendapatkan julukan yaitu Kalimullāh yang artinya “orang yang diajak bicara oleh Allah“.

Nama Musa disebutkan lebih dari seratus kali dalam Alquran dan kisahnya tertuang dalam 28 surah.

Itulah beberapa fakta-fakta menarik seputar Alquran. Semoga bermanfaat bagi pengetahuan kita semua, Aamiin.


Like it? Share with your friends!

0 Comments

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Send this to a friend